Regulamin

Administratorem sklepu internetowego www.topkuchnia24.pl jest firma:

Firma Handlowa ARCISZEWSKI Jerzy Arciszewski
ul. Kosmowskiej 3/44
42-224 Częstochowa
NIP: 573-010-25-72
REGON: 002770819

Miejscem odbioru osobistego jest sklep stacjonarny

TOPkuchnia24.pl

ul. Kosmowskiej 3/44

42-224 Częstochowa

 

 

Zamówienie

Zamówienia można składać drogą internetową (elektronicznie) poprzez wypełnienie formularza zamówienia zlokalizowanego na stronie www.topkuchnia.pl przez 24h i 7 dni w tygodniu, jak również przez e-mail sklep@topkuchnia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 501558518 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest w szczególności poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia,
b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system dotpay.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji płatności za pośrednictwem systemu dotpay.pl.

Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma potwierdzeń o których mowa w lit. a lub b powyżej w terminie 7 dni, uznaje się iż Klient zrezygnował z zamówienia a tym samym umowa sprzedaży nie została zawarta. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Produkty

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych. Większość produktów dostępna jest w ciągu 3 dni roboczych.

Dostawa

Przesyłka zawierająca produkt, którą Sprzedawca ma przesłać do miejsca wskazanego przez Klienta będzie niezwłocznie powierzona przewoźnikowi, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli produkt nie jest dostępny w magazynie sklepu, termin realizacji zamówienia wydłuża się od kilku do kilkunastu dni roboczych. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia Klient będzie informowany o nich i o stanie realizacji zamówienia. W razie opóźnienia Sprzedawcy Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem poczty kurierskiej m.in. DHL, DPD, FedEx Express   , Poczta Polska S.A.

Przy zamówieniu na kwotę powyżej 199,00 zł opłatę za dostarczenie przesyłki zawierającej produkt ponosi Sprzedawca, natomiast przy zamówieniach do kwoty 199,00 zł opłatę ponosi za dostarczenie przesyłki zawierającej produkt ponosi Klient (kupujący). Składając zamówienie Klient każdorazowo zostanie poinformowany o wysokości kosztów transportu i dostawy Towarów, a także konieczności ich poniesienia.

Zamówiony produkt można odebrać także osobiście po uprzednim ustaleniu terminu odbioru, bezpośrednio w sklepie, tj.: TOPkuchnia24.pl
ul. Kosmowskiej 3/44
42-224 Częstochowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zwroty i reklamacje

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Jeżeli wbrew powyższemu zobowiązaniu dostarczony Towar zawiera wady Klient może złożyć reklamację.

Reklamację można złożyć bądź drogą elektroniczną lub w formie listu poleconego nadanego na dane adresowe Przedsiębiorcy wskazane na wstępie niniejszego Regulaminu.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, Klienta, opis Towaru, którego reklamacja dotyczy oraz wskazanie innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania informując Klienta o zajętym stanowisku.

Klient, który składa reklamację żądając wymiany Towaru lub usunięcia stwierdzonej wady jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres TOPkuchnia.pl , ul. Kosmowskiej 3/44 , 42-224 Częstochowa. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca zwraca kupującemu koszty wysyłki reklamowanego towaru w wysokości minimalnych kosztów wysyłki danego towaru określonych w cenniku wysyłek sklepu TOPkuchnia24.pl.

Sprzedawca zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

W razie uwzględnienia roszczenia Klienta o obniżenie ceny wadliwego Towaru lub w przypadku odstąpienia od umowy w związku z wadą Towaru zwrot świadczenia na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Odstąpienie od umowy

Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę, tj.  Firma Handlowa ARCISZEWSKI, ul. Kosmowskiej 3/44, 42-224 Częstochowa; e-mail: sklep@topkuchnia.pl; tel. kontaktowy: 501558518 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

F.H. ARCISZEWSKI  ul. Kosmowskiej 3/44 , 42-224 Częstochowa
e-mail: sklep@topkuchnia.pl
tel. kontaktowy: 501558518

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
* - niepotrzebne skreślić

Skorzystanie przez Klienta z powyższego wzoru odstąpienia nie jest obowiązkowe. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy Sprzedawca wyśle do Klienta zarówno w formie papierowej wraz z zakupionym towarem jak i w formie elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Ze względu na charakter i rodzaj towarów oferowanych przez Sklep internetowy do sprzedaży prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Gwarancja jakości

Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym. Stosowna wzmianka jest umieszczona na stronie produktu i zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Klientowi w razie stwierdzenia wady.

W przypadku produktów objętych gwarancją Sprzedawca wydaje Klientowi wraz z produktem dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na produkcie zabezpieczeń.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Celem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z regulacją niniejszego Regulaminu dotycząca Zwrotów i reklamacji powyżej, chyba że dokument gwarancyjny stanowi inaczej.

Ceny produktów i płatność

Każdym z produktów oznaczony jest ceną, które są podane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto, czyli zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do zmian cen oraz dodawania lub usuwania produktów znajdujących się w ofercie sklepu, jak również wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i programów lojalnościowych. Wprowadzenie powyższych zmian nie wpływa na dotychczas zawarte przez Klientów umowy sprzedaży produktów.

Klient może dokonać płatności za zakupione produkty w następujący sposób:

  • kartą kredytową,
  • przelewem, za pośrednictwem serwisu dotpay.pl, który pobiera płatność,
  • przy odbiorze przesyłki zawierającej produkt,
  • przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów, umieszczone w bazie danych sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w tym celem realizacji założonych zamówień i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Sprzedawcę i usunięcia.

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Zapisując się do newslettera sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży oraz aktualnych wydarzeń.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiana powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sprzedawcy. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej (stronie głównej) sklepu na co najmniej 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta zacznie obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu Internetowego zostaną powiadomione mailowo o planowanych zmianach w tym samym terminie

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logotypy użyte na stronie sklepu www.topkuchnia.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.topkuchnia.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących.

 


facebook
facebook
facebook
twitter
twitter
twitter
google plus
google plus
google plus